Giới Thiệu Liên Hệ
home
  • Chính sách bảo mật

Bảo vệ tính cá nhân và quyền riêng tư của khách hàng và cộng tác viên là ưu tiên cao nhất của www.shopbaohiem.com.  .

+ Dù bạn là khách hàng hay cộng tác viên, chúng tôi đều đối xử như nhau trong việc bảo mật ở mức cao nhất các thông tin mà bạn đã cung cấp.

+ Chúng tôi không bao giờ bán các thông tin mà bạn đã cung cấp.

+ Chúng tôi chỉ sử dụng và chia sẻ một số hạn chế các thông tin bạn cung cấp trên website này phục vụ cho việc cung cấp các sản phẩm bảo hiểm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu từ website. Các đơn vị có thể tiếp nhận các thông tin này bao gồm: công ty bảo hiểm, các công ty tái bảo hiểm, tổ chức hỗ trợ các công ty bảo hiểm (theo quy định của pháp luật) hoặc chúng tôi có thể cung cấp các thông tin tối thiểu cho các đối tác đại diện thay mặt cho chúng tôi xử lý giao dịch, ví dụ: các công ty hỗ trợ thanh toán trực tuyến.

+ Chúng tôi không cung cấp thông tin bạn đã cung cấp cho các bên thứ ba khác cho mục đích tiếp thị, trừ khi được phép của bạn.

+ 84 (94) 263.1818
My status
Chính sách bảo mật | Điều khoản & Điều kiện

© 2012. Bản quyền thuộc về Inshop Co., Ltd.

Điện thoại: + 84 (94) 263.1818

Email: Inquiries@shopbaohiem.com